Folk som er ein del på tur tykkjer ofte det er litt flaut å seia at dei ikkje kan kart og kompass, fordi ein kan det, men hugsar berre ikkje heilt. Her får du ein oppfriskning, svart på kvitt. 

Kartet
Eit kart er eit bilete av røynda på eit flatt ark. For å kunne bruka kartet må ein forstå kva kartet seier. Målestokken er ofte 1: 50 000 på eit turkart, medan oversiktskarta ofte har målestokken 1: 100 000 eller 1: 250 000. På eit 1: 50 000 kart vil det seia at 1 cm på kartet er tilsvarande 50 000 cm eller 500 m i røynda. På eit 1:50 000 kart vil rutene (blå beine strekar) vera 2 cm x 2 cm. Då er kvar ruta 1 km x 1 km i røynda. Desse strekane som dannar ruter kallar me nord-sør strekar i kartet. Dei går alltid rett frå nord til sør, og frå aust til vest. På kartet er det mange ujamne strekar som er brune på fjell og blå på bre/is. Dei kallar ein høgdekurver. Desse viser korleis terrenget er og kor bratt det er. Avstanden mellom desse kurvene kallar ein ekvidistanse, og avstanden er oppgitt nedst på kartbladet. Som regel er avstanden mellom kvar høgdekurve 20 meter, og kvar femte strek er tjukkare. Den kallar me teljekurve og mellom dei er det 100 høgdemeter. Kort fortalt er det slik at ligg strekane tett er det bratt, er det langt i mellom er det flatt.  Om du er usikker på kva dei forskjellige teikna på kartet tyder, står det forklaring på kartet. Denne kan det vera greitt å setja seg inn i.