I utmark gir Friluftsloven rett til å telte 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Bebyggelsen i strandsonen er så tett at det med en grense på 150 meter fra bebyggelse er vanskelig å finne plasser å telte i utmark. En ny forskrift til friluftsloven har nå blitt sendt ut på høring, der det er foreslått å redusere grensen fra 150 til 50 meter i kyststrøkene.

 – Bakgrunnen for forslaget om å tillate telting nærmere bebodde hus og hytter, er at lang tids utbygging av strandsonen medfører at det i store deler av landet er vanskelig å finne steder hvor en lovlig kan sette opp et telt. Skal det være minimum 150 meters avstand til hus eller hytte, kreves det i realiteten en ubebygd strekning på over 300 meter. I de tettest bebygde områdene kan det i dag være vanskelig å finne mange såpass lange strekninger langs kysten som er egnet til å sette opp et telt, sier seniorrådgiver i friluftlivsseksjonen i Direktoratet for naturforvaltning, Arild Sørensen.

Unntaket fra 150 meters regelen vil gjelde i kystområdene til alle kystkommunene i fylkene på Østlandet og Sørlandet, og en rekke av kystkommunene i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

LES OGSÅ: Rimelig hytteluksus for alle