Mer konkret foreslås det å endre kravet om at «fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» (jr. plan- og bygningsloven § 19-2, 2. ledd).

Dette vil etter mitt syn bidra til at presset på strandsonen vil øke ytterligere, på tross av vi har et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. En del av problemet er at utbyggingen i stor grad skjer «bit-for-bit» i form av enkeltvise dispensasjoner fra byggeforbudet og kommunale arealplaner.