Oslo kommune har arbeidet over en tid med planene om nasjonalpark i Østmarka. Formålet med etableringen er å ta vare på naturverdier, rekreasjon og friluftsliv. Det betyr at dagens turveier og løypetraseer opprettholdes samtidig som det legges til rette for fremtidig bruk av marka.
– Dette er et unikt bynært skogsområde med stor verneverdi. Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Området har en naturtype som ikke er vernet andre steder i landet, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

Byrådet mener en nasjonalpark vil føre til at området får høyere status og mer oppmerksomhet enn i dag. Idag bruker halvparten av Oslos befolkning Østmarka, og bruken er økende. 

Annonse

Forslaget til nasjonalpark i Østmarka, som legges frem for miljøverndepartementet, omfatter et areal på totalt ca 60 km2. Av dette eier Oslo kommune om lag 30 km2, Ski og Enebakk om lag 5 km2 hver mens ca. 20 km2 er privat grunn. 

Forslagsstillerne bak nasjonalparken, Østmarkas Venner, legger stor vekt på at nasjonalparken skal være en brukspark. Hovedmålet skal være rekreasjon, friluftsliv og økoturisme.