Forbudt etter 9/9?

STORTINGSVALGET 2013: Hvilket parti skal sikre oss retten til å surfe på Jæren og sykle sti i Rondane, på lik linje med folk som går på de samme stiene og strendene?

Sist oppdatert: 23. august 2013 kl 10.25
IKKE GREIT: Allemannsretten er ingen sterk lov i Norge, men vi har den, og den er en forutsetning for å bedrive mange av aktivitetene som UTE-leserne driver med.
IKKE GREIT: Allemannsretten er ingen sterk lov i Norge, men vi har den, og den er en forutsetning for å bedrive mange av aktivitetene som UTE-leserne driver med.
Lesetid: 4 minutter

9. september skal vi avgjøre hvilke partier som skal styre Norge de neste fire årene. Men hvilke politiske partier er best egna til å ivareta interessene til oss som driver med ski, vannsport, elvesport, vindsport, fjellsport og den slags?

Vi har stilt alle stortingspartiene en rekke relevante spørsmål for deg som liker å være ute. Partiene svarer på om de vil bruke statens penger på terrengpark, hvem som skal betale for redningsaksjoner i fjellet, om de vil ha heliskiing i Norge, og en rekke andre viktige temaer. Hvert tema blir presentert på friflyt.no fram mot valget.

Vi starter med innskrenkingene av allemannsretten, som blant annet nekter folk å surfe på Jæren, sykle sti i Rondane eller kite på Hardangervidda. Mer om disse begrensningene finner du i NRKs Ut i Naturen-program Beklager, stengt

Les også:  Fri flyt sine artikler og nyheter om Stadt

Dagens spørsmål: Hvordan stiller ditt parti seg til innskrenkninger av allemannsretten, for eksempel på Jæren hvor surfing er forbudt på grunn av fuglefredningshensyn, eller stisykling som er forbudt i deler av Rondane for å verne om villreinen?

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsareal. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår skal disse løses lokalt, ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold. Den private eiendomsretten skal tillegges særlig vekt i slike tilfeller. Ved opprettelse av nye naturreservater, nasjonalparker og lignende, skal lokaldemokratiet tillegges avgjørende vekt. Prinsippet om «vern gjennom bruk» skal uansett legges til grunn. Restriksjoner knyttet til vern skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget. FrP ser positivt på å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder.

Høyre (H) v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Høyre er skeptisk til denne typen begrensninger. 

Kristelig Folkeparti (Krf) v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– KrF er kritisk til en utvikling hvor nye friluftsformer som innbyr til fysisk aktivitet og utfoldelse – og som ikke minst appellerer til barn og unge – underlegges stadig flere restriksjoner. Begrensning av folks mulighet til aktivitet i naturen vil på sikt være til skade, fordi det ødelegger folks naturlige forhold til naturen. Bruk og vern går slik sett hånd i hånd. Dette har KrF tatt opp Stortinget ved flere anledninger. Ved Stortingets behandling av friluftsloven i 2011 fikk KrF flertall for et forslag om å foreta en gjennomgang av friluftsloven og andre tilstøtende lover og regelverk med formål å fjerne restriksjoner mot nye friluftsformer i norsk natur og åpne naturen for nye brukergrupper. I statsbudsjettet for 2013 ble dette forslaget utkvittert av regjeringen med en kort beskjed om de ikke så behov for å gjøre noen endringer.

SURFFORBUD: Store deler av den norske kysten det forbud mot å surfe. Ingen av de politiske partiene lover å rydde opp i unntaketen fra allemannsretten, men noen går lenger enn andre i å antyde at slike begrensninger ikke er på sin plass (bildet: Markus Allen). Foto: Nils-Erik Bjørholt
SURFFORBUD: Store deler av den norske kysten det forbud mot å surfe. Ingen av de politiske partiene lover å rydde opp i unntaketen fra allemannsretten, men noen går lenger enn andre i å antyde at slike begrensninger ikke er på sin plass (bildet: Markus Allen). Foto: Nils-Erik Bjørholt

Senterpartiet (Sp) v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

– Senterpartiet stiller seg bak allemannsretten og ser at det må tas noen lokale hensyn. Allemannsretten skal ikke på generelt grunnlag skrenkes inn.

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Venstre er svært skeptiske til alle innskrenkinger av allemannsretten. Det må ligge klar vitenskap til grunn før folk stenges ute fra fjell og bølger.  

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

– Arbeiderpartiet vil fortsatt sikre allemannsretten. Særlige regler for ferdsel for å bevare naturmangfoldet er en viktig del av arbeidet for å ta vare på naturen rundt oss.

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

–Allemannsretten er gratisbilletten til naturen og den viktigste bærebjelken for at alle skal utøve et aktivt friluftsliv.  SV vil derfor at denne styrkes, blant annet gjennom grunnlovsfesting og oppkjøp av offentlige eiendommer. Forbud mot enkelte aktiviteter av hensyn til naturmangfoldet er ikke en innskrenking av allemannsretten, men det er viktig at slike begrensninger er god begrunnet. Derfor har det SV og miljøverndepartementet vært med på å finansiere et forskningsprosjekt om effekt av forstyrrelser av ferdsel for fugleliv knyttet til Lista- og Jærstrendene. Prosjektet er særlig rettet mot vannsport-fugleliv og vil være viktig får å vurdere om restriksjoner er nødvendig og i hvilket omfang.

Hva mener du?
Her kan du avgi din stemme nederst i saken

Les også: Fri Flyt sine nyheter og artikler om Skateboard, Skating og Spots.

Publisert 23. august 2013 kl 10.25
Sist oppdatert 23. august 2013 kl 10.25
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen