Keiservarden lig­ger på den sør­li­ge spis­sen av Hinn­øya, på øst­si­den av Raft­sun­det, ca. halv­an­nen ti­mes kjø­re­tur fra Svol­vær.

Tu­ren er her be­skre­vet som en syk­kel­tur med start ved Va­len, men du kan like gjer­ne star­te ved den gam­le bu­tik­ken i sen­trum av Di­ger­mu­len. Se et­ter et skilt.

Sti­en be­gyn­ner i små­sko­gen øst for Nord­tin­den. Følg sti­en opp gjen­nom bjør­ke­sko­gen og vak­re bloms­ter­en­ger. I be­gyn­nel­sen er stig­nin­gen slak, så blir den noe brat­te­re et­ter hvert.

Du vil et­ter hvert møte brat­te knau­ser hvor du sann­syn­lig­vis må bære syk­ke­len for­bi. Snart er du over tre­gren­sen, og lek­re sva­berg åpen­ba­rer seg. Det er flott å syk­le ut på Digermulkollen før du tråk­ker deg mot top­pen. Regn med noe bæ­ring også her.

 

På top­pen står det to ge­dig­ne stein­var­der til min­ne om kei­se­rens be­søk. Sig­ner i tur­bo­ka før du klip­ser på hjel­men og gjør deg klar for da­gens høy­de­punkt – ned­tu­ren.

Følg sam­me vei til­ba­ke. Da vet du hvor kan slip­pe på, og hvor du må ta det for­sik­tig og kan­skje gå av syk­ke­len. Det er fle­re kre­ven­de par­ti­er. Un­der hele som­me­ren er fjel­let mye brukt av iv­ri­ge fot­tu­ris­ter, så vis hen­syn fra syk­kel­se­tet.

Den tys­ke kei­se­ren Wil­helm 2. kom til Di­ger­mu­len for før­s­te gang i 1889. Det­te blir sett på som en start for tu­ris­men i Lo­fo­ten. Kei­se­ren be­søk­te om­rå­det fle­re gan­ger og be­steg Keiservarden med brask og bram. To sto­re stein­var­der ble byg­get på top­pen da han var her i 1889 og 1906.

Hver juli, un­der Digermuldagene, går fle­re hund­re tur­gla­de folk i sam­let flokk opp til top­pen av Keiservarden.

21juli2012_sykkel_keiservarden_48-60-Edit
21juli2012_sykkel_keiservarden_48-60-Edit

GOD STI: Sto­re de­ler av sti­en til Keiservarden er som en drøm å syk­le på. Foto: Kristin Folsland Olsen

Stisykling i Lofoten 

Selv om fjel­le­ne i Lo­fo­ten er brat­te og sti­ene ofte stei­ne­te, fin­nes det flere fine ter­reng­syk­kelturer. Vest­våg­øy, med sitt bøl­gen­de land­skap og «snil­le» fjell, er det om­rå­det med flest muligheter for ter­reng­syk­ling.

Den flot­te Smørdalskammen er et must å få med seg!  På Flakstadøy og Vær­øy er det også fine fjell som lokker en­tu­si­as­tis­ke ter­reng­syk­lis­ter. Regn med noe bæ­ring av syk­kel.

Også helt lengst øst, ved Di­ger­mu­len, kan du fin­ne fle­re fine sti­er, bl.a. opp til Keiservarden, som beskrevet i denne artikkelen.

Kristin Folsland Olsen

16-31-26_200px

Artikkelforfatteren bor i Henningsvær og jobber som journalist, fotograf og foredragsholder. Teksten er hentet fra boka Turguide Lofoten.